سلامتيه اون پسري که...

10سالش بود باباش زد تو گوشش هيچي نگفت...

20سالش شد باباش زد تو گوشش هيچي نگفت...


30سالش شد باباش زد تو گوشش زد زير گريه...!!!


باباش گفت چرا گريه ميکني..؟

گفت: آخه اونوقتا دستت نميلرزيد...!

[ پنج شنبه 4 / 3 / 1391برچسب:,

] [ 11:1 ] [ الی... ]

[ ]

...

 

حواسم هم
که پرت شود

در آغوش تـــــو می افتد...!

[ پنج شنبه 4 / 3 / 1391برچسب:,

] [ 10:55 ] [ الی... ]

[ ]