صبح بخیر خدا جونم

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان

یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

[ دو شنبه 3 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 14:37 ] [ الی... ]

[ ]

مواظب باش

وقتی از شادی به هوا میپری ،

مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه . . .

[ دو شنبه 3 / 4 / 1391برچسب:,

] [ 14:25 ] [ الی... ]

[ ]