روشنایی

گاهی برای رسیدن به نور باید از تاریکی عبور کرد.

به درخت نگاه کن . به شاخه هایش پیش از آنکه دست های درخت به نور برسند،

پاهایش تاریکی را تجربه کرده اند...

 

[ دو شنبه 7 / 5 / 1391برچسب:,

] [ 13:2 ] [ الی... ]

[ ]