خودم خون بهای آن میشوم

هركس مرا طلب كند ،مرا مي يابد .
هر كس مرا يافت ،مرا ميشناسد.و هر كس مرا شناخت مرا دوست
دارد و هر كس مرا دوست داشت،عاشق من ميشود
و هر كس عاشق من شد،من عاشق او ميشوم
و هر كس من عاشقش بشوم،او را ميكشم و كسيكه او را بكشم ،
بر من ديه اش واجب و كسيكه ديه
اش بر من واجب شد ،پس خودم خون بهاي او ميشوم
حديث قدسي
______________________________________

ادامه ی مطلب...

 


ادامه مطلب

[ دو شنبه 21 / 5 / 1391برچسب:حدیث قدسی,

] [ 13:19 ] [ الی... ]

[ ]